Khánh Đản Quan Thế Âm Bồ Tát

0
382
KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Cảm ơn Ngài – Đức Quan Âm
Từ bi độ lượng tầm thanh cứu liền 
An bình hạnh phúc vô biên
Nguyện xin ghi khắc gương hiền chiếu soi.

 

KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi. Ngài biểu trưng cho sự đại từ, đại bi rộng lớn. Đại là to lớn, là bao trùm, là sự Từ bi lớn với tất cả chúng sinh. Với tất cả các duyên xảy ra với mình. Đây chính là ý nghĩa tiêu biểu pháp của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nhân Ngày Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19-02 âm lịch. Chúng con tâm thành kính nguyện Mười Phương Chư Phật, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Long Thiên, Thiện Thần Hộ Pháp. Gia Trì cho Chúng con cùng toàn thể Phật tử đều có thể tu hành và làm được theo ý nghĩa tiêu biểu Pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm: Mở rộng lòng từ bi của tất cả mọi người đối với tất cả chúng sinh, từ bi thật sự đối với vạn duyên xảy ra quanh mình. Từ bi trong cách đối nhân xử thế, trong cách đối người tiếp vật. Để ngày càng huân tu được bản tính thuần lương và tinh tấn của Người Con Phật!

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!

BÌNH LUẬN