Con nay tắm gội Đức Như Lai

0
452
Thơ : Con nay tắm gội Đức Như Lai
Thơ : Con nay tắm gội Đức Như Lai
Trí tuệ quang minh tọa bảo đài
ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch
Không còn sanh tử ở trần ai
Phật cũng không sanh Ca Tỳ La
Cũng không nhập diệt Câu Thy Na
Không sanh không diệt là Chơn Phật
Xứng danh giáo chủ cõi Ta bà
Hôm nay mùng tám tháng Vê-Sa
Xuất hiện trên đời Sĩ Đạt Ta
Chín rồng phun nước từ thiên ngoại
Bảy bước chân đi bảy đóa hoa.

BÌNH LUẬN