Chương trình tu học hàng tháng

0
413

Chương trình tu học hàng tháng tại Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo
– Tháng 1: Ngày 21/01 (Tức ngày 28/02 Dương Lịch) khai pháp đầu năm.
– Tháng 2: Ngày 19/02 (Tức ngày 27/03 Dương Lịch)
– Tháng 3: Ngày 18/03 (Tức ngày 24/04 Dương Lịch)
– Tháng 4: Ngày 23/04 (Tức ngày 29/05 Dương Lịch) Phật Đản
– Tháng 5: Ngày 21/05 (Tức ngày 26/06 Dương Lịch)
– Tháng 6: Ngày 21/06 (Tức ngày 23,24/07 Dương Lịch) Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ + Thai Nhi
– Tháng 7: Ngày 21/07 (Tức ngày 31/08 Dương Lịch)
– Tháng 8: Ngày 21/08 (Tức ngày 18/09 Dương Lịch)
– Tháng 9: Ngày 21/09 (Tức ngày 16/10 Dương Lịch)
– Tháng 10: Ngày 21/10 (Tức ngày 20/11 Dương Lịch)
– Tháng 11: Ngày 21/11 (Tức ngày 18/12 Dương Lịch)
– Tháng 12: Ngày 21/12 (Tức ngày 05/01/2017 Dương Lịch) Lễ Phật Thành Đạo

BÌNH LUẬN